Ontario Smiles

Ontario Smiles

6 Fundraising Campaigns

Ontario Smiles Dentistry

22% raised
$660 goal

Ontario Smiles Dentistry

Ended Aug 31, 2018
$640 raised

Ontario Smiles

Ended Sep 30, 2017
$90 raised

Ontario Smiles

Ended Jul 31, 2016
$222 raised

Ontario Smiles Dentistry

Ended Dec 31, 2015
$420 raised

Ontario Smiles

Ended Dec 31, 2013
$2,419.85 raised